Hírek


Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél
2015. augusztus 14. 10:01
2012. szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet. Így azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A diákoknak erre a katasztrófavédelemnél továbbra is lehetőségük van.

Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben, de a tanulók kiterjedt káresemények során részt vehetnek a beavatkozások háttértámogatásában is.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába, közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklődő diák a veszélyesáru-szállítást nyomon követő rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi műveleti labor járműveinek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

Tájékoztatás a közösségi szolgálatteljesítés Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon történő teljesítéséről

 
A közösségi szolgálatteljesítés programja:

 

- A program minden hónapban 5 munkanapon, a kapcsolattartó mentorral előzetesen egyeztetve hajtható végre.

- Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra.

- A programot jelentő 50 órát a középiskola első 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva célszerű teljesíteni.

- Egy időpontban minimum 5, maximum 10 tanuló vehet részt a programban.

- Felkészítő és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelőssége.

- A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni.

- Az órák 80% alatti látogatása esetén a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az igazolást megtagadja a tanulótól.

- 80%-os részvétel felett a tanuló igazolt hiányzását egy alkalommal pótolhatja.

- Teljesítésigazolás csak 100%-ban teljesített közösségi szolgálat esetén állítható ki.

- Egyedi kérésre méltányossági alapon a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részigazolást is kiállít a közösségi szolgálat teljesítéséről.

Tevékenységi körök:

Tűzmegelőzés:

Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, annak begyakorlásában, valamint a tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében. Közreműködés tűzoltó versenyek, bemutatók előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben.

Polgári védelem:

Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában. Részvétel a lakosságfelkészítési tevékenységekben.

Iparbiztonság:

Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában. Részvétel a veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően. Közreműködés a katsztrófavédelmi művelet labor jármű napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében.

Jelentkezés rendje:

A küldő intézmény pedagógusa tárgy hó 10-ig egyeztessen a fogadó intézmény koordinátorával a foglalkozások időpontjáról és a várható létszámról.

Fogadó intézmények neve és címe, koordináló személy, elérhetősége:

 

Fogadó intézmény neve/Címe                               Koordináló személy neve/rendfokozata/beosztása                     Koordináló személy elérhetősége
 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                 Nagy Tibor tű. százados                                                             82/528-990

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.

Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és                    Békési András tű. ezredes                                                          82/412-265

Kaposvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.

Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és                           Szipola Éva tű. őrnagy                                                                84/310-938

Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

8600 Siófok Somlai A. u. 2.

Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség és                            Tóth Róbert tű. zászlós                                                             85/515-280

Marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

8701 Marcali Árpád u. 10.

Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és                              Rácz Csaba tű. alezredes                                                         82/463-128

Barcsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság                                  Vidák Balázs tű. őrnagy

7570 Barcs Béke u. 81.

Nagyatádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság                            Óh András tű. százados                                                           82/453-000  

7500 Nagyatád, Szt. Flórián tér 2.

 

 Közösségi szolgálatra jelentkezés szabályai
 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=meLbotthh6I