Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

A BM OKF vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. augusztus 04.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Letöltés:    Felettes felügyeleti szerv
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 31.
Megtekint:  
Közzétéve:  2019. július 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. augusztus 25.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 02.Adatvédelmi szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Hatósági ügyek intézése
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Letöltés:    Illetékesség
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Letöltés:    Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Közzétéve:  2018. július 19.
Letöltés:    Biztonságban a Balatonon
Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2018. július 19.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2018. július 19.
Letöltés:    Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. október 25.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2018. július 19.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2017. január 16.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2017. május 16.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2017. augusztus 04.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
A közérdekű adatok felhasználása

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat (a továbbiakban: közadat) típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál  jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.

A Somogy MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2017.szeptember 08. Letöltés: jogorvoslati tájékoztató (közadat újrahasznosítás) 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Somogy MKI-nál nincs ilyen megállapodás.

Közzétételi listák
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

jelenleg nincs releváns adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17062.pdf?ctid=762

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

jelenleg nincs releváns adat

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

jelenleg nincs releváns adat

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

jelenleg nincs releváns adat

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    2019. éves elemi költségvetés II.
Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    2019. éves elemi költségvetés I.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.2012 Éves elemi költségvetés
2014. augusztus 08.2013 Éves elemi költségvetés
2015. június 08.2014. éves elemi költségvetés
2016. június 22.2015. éves elemi költségvetés
2017. május 16.2016. éves elemi költségvetés
2017. december 20.2017. éves elemi költségvetés
2019. április 16.2018. éves elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    2018. évi beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.2012 Éves beszámoló
2014. augusztus 08.2011 évi beszámoló
2015. június 08.2013 évi beszámoló
2016. június 22.2014 évi beszámoló
2017. május 16.2015. évi beszámoló
2018. július 19.2016. évi beszámoló
2019. április 16.2017. évi beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    Mérlegjelentés 2018. IV.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. november 25.Mérlegjelentés 2016 II.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. I.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. II.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. III.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. IV.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2015. I.
2016. január 25.Mérlegjelentés 2015. II.
2016. június 22.Mérlegjelentés 2015. III.
2016. június 29.Mérlegjelentés 2015. IV.
2016. augusztus 04.Mérlegjelentés 2016. I.
2017. augusztus 04.Mérlegjelentés 2016. III.
2017. augusztus 04.Mérlegjelentés 2016. IV.
2017. augusztus 04.Mérlegjelentés 2017. I.
2017. december 20.Mérlegjelentés 2017. II.
2018. július 19.Mérlegjelentés 2017. III.
2019. április 16.Mérlegjelentés 2017. IV.
2019. április 16.Mérlegjelentés 2018. I.
2019. április 16.Mérlegjelentés 2018. II.
2019. április 16.Mérlegjelentés 2018. III.
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. I.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. I
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. II
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. III
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. IV
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. I
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. II
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. III
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. IV
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2014. I
2014. november 13.Foglalkoztatottak 2014. II
2015. június 08.Foglalkoztatottak 2014. III
2015. június 08.Foglalkoztatottak 2014. IV.
2015. augusztus 25.Foglalkoztatottak 2015. I.
2016. augusztus 02.Foglalkoztatottak 2015. III.
2016. augusztus 04.Foglalkoztatottak 2015. II.
2016. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2015.IV.
2016. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2016. I.
2017. január 16.Foglalkoztatottak 2016. II.
2017. május 16.Foglalkoztatottak 2016. III.
2017. augusztus 14.Foglalkoztatottak 2016. IV.
2017. augusztus 14.Foglalkoztatottak 2017. I.
2018. július 19.Foglalkoztatottak 2017. II.
2018. július 19.Foglalkoztatottak 2017. III.
2018. július 19.Foglalkoztatottak 2017. IV.
2019. április 16.Foglalkoztatottak 2018. I.
2019. április 16.Foglalkoztatottak 2018. II.
2019. április 16.Foglalkoztatottak 2018. III.
2019. április 16.Foglalkoztatottak 2018. IV.
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2017. szeptember 11.
Letöltés:    Szerződések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.Szerződések 2012
2015. szeptember 07.Szerződések 2014
2016. június 22.Szerződések 2015
2017. augusztus 23.Szerződések 2016
Koncessziók

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2018. július 19.
Letöltés:    Egyéb kifizetések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. június 08.Egyéb kifizetések
2016. november 25.Egyéb kifizetések
2015. szeptember 07.Egyéb kifizetések
2016. január 25.Egyéb kifizetések
2016. január 25.Egyéb kifizetések
2016. június 22.Egyéb kifizetések
2016. július 06.Egyéb kifizetések
2017. január 16.Egyéb kifizetések
2017. május 16.Egyéb kifizetések
2017. augusztus 04.Egyéb kifizetések
2017. október 25.Egyéb kifizetések
2018. július 19.Egyéb kifizetések
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2018. július 19.
Letöltés:    Európai unió által támogatott fejlesztések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. június 08.Európai unió által támogatott fejlesztések
2016. november 25.Európai unió által támogatott fejlesztések I.
2016. január 25.Európai unió által támogatott fejlesztések
2016. január 25.Európai unió által támogatott fejlesztések II.
2016. január 25.Európai unió által támogatott fejlesztések III.
2016. június 22.Európai unió által támogatott fejlesztések IV.
2017. január 16.Európai Unió által támogatott fejlesztések
2017. május 16.Európai Unió által támogatott fejlesztések
2017. augusztus 04.Európai unió által támogatott fejlesztések
2017. október 25.Európai unió által támogatott fejlesztések
2018. július 19.Európai unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Összegzés: A Somogy MKI közbeszerzési eljárást nem folytatott le.  

Közzétéve:  2019. július 05.
Letöltés:    Somogy MKI módosított közbeszerzési terv 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 02.Közbeszerzési terv 2014
2016. június 22.Közbeszerzési terv 2015
2017. május 16.Közbeszerzési terv 2016
2018. július 19.Közbeszerzési terv 2017
2019. április 16.Közbeszerzési terv 2018