Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

A BM OKF vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. augusztus 04.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 07.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Letöltés:    Felettes felügyeleti szerv
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2016. augusztus 02.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat BM OKF
Közzétéve:  2016. augusztus 02.
Letöltés:    Adatvédelmi szabályzat SMKI
Közzétéve:  2015. augusztus 25.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 02.Adatvédelmi szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Hatósági ügyek intézése
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Letöltés:    Illetékesség
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Letöltés:    Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Közzétéve:  2016. november 25.
Megtekint:  
Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. január 16.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2017. január 16.
Letöltés:    Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. június 08.Közérdekű-adat statisztika
2016. november 25.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. január 25.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás II. negyedév
2016. január 25.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. június 22.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. július 06.111 Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2017. január 16.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
A közérdekű adatok felhasználása

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétételi listák
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 08.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

jelenleg nincs releváns adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

jelenleg nincs releváns adat

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

jelenleg nincs releváns adat

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

jelenleg nincs releváns adat

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

jelenleg nincs releváns adat

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2016. június 22.
Letöltés:    2016. éves elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.2012 Éves elemi költségvetés
2014. augusztus 08.2013 Éves elemi költségvetés
2015. június 08.2014. éves elemi költségvetés
2016. június 22.2015. éves elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2016. június 22.
Letöltés:    2015. évi beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.2012 Éves beszámoló
2014. augusztus 08.2011 évi beszámoló
2015. június 08.2013 évi beszámoló
2016. június 22.2014 évi beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2016. november 25.
Letöltés:    Mérlegjelentés 2016. III.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. november 25.Mérlegjelentés 2016 II.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. I.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. II.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. III.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2014. IV.
2015. augusztus 07.Mérlegjelentés 2015. I.
2016. január 25.Mérlegjelentés 2015. II.
2016. június 22.Mérlegjelentés 2015. III.
2016. június 29.Mérlegjelentés 2015. IV.
2016. augusztus 04.Mérlegjelentés 2016. I.
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2017. január 16.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2016. III.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. I
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. II
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. III
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2012. IV
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. I
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. II
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. III
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2013. IV
2014. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2014. I
2014. november 13.Foglalkoztatottak 2014. II
2015. június 08.Foglalkoztatottak 2014. III
2015. június 08.Foglalkoztatottak 2014. IV.
2015. augusztus 25.Foglalkoztatottak 2015. I.
2016. augusztus 02.Foglalkoztatottak 2015. III.
2016. augusztus 04.Foglalkoztatottak 2015. II.
2016. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2015.IV.
2016. augusztus 08.Foglalkoztatottak 2016. I.
2017. január 16.Foglalkoztatottak 2016. II.
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2016. június 22.
Letöltés:    Szerződések 2016

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 08.Szerződések 2012
2015. szeptember 07.Szerződések 2014
2016. június 22.Szerződések 2015
Koncessziók

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2017. január 16.
Letöltés:    Egyéb kifizetések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. június 08.Egyéb kifizetések
2016. november 25.Egyéb kifizetések
2015. szeptember 07.Egyéb kifizetések
2016. január 25.Egyéb kifizetések
2016. január 25.Egyéb kifizetések
2016. június 22.Egyéb kifizetések
2016. július 06.Egyéb kifizetések
2017. január 16.Egyéb kifizetések
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2017. január 16.
Letöltés:    Európai Unió által támogatott fejlesztések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. június 08.Európai unió által támogatott fejlesztések
2016. november 25.Európai unió által támogatott fejlesztések I.
2016. január 25.Európai unió által támogatott fejlesztések
2016. január 25.Európai unió által támogatott fejlesztések II.
2016. január 25.Európai unió által támogatott fejlesztések III.
2016. június 22.Európai unió által támogatott fejlesztések IV.
2017. január 16.Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2016. június 22.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2016

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 02.Közbeszerzési terv 2014
2016. június 22.Közbeszerzési terv 2015