Pályázataink


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

asszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Területi Egészségügyi-, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ,

7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

gyógyító-megelőző alapellátást és foglalkozás-egészségügyi tevékenységet ellátó orvos mellett asszisztensi feladatok ellátása, különös tekintettel a

 • munkakör betöltéséhez szükséges felvétel előtti és időszakos alkalmassági vizsgálatokban közreműködés,
 • egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programokban történő részvétel,
 • munkaegészségügyi szaktevékenységhez asszisztálás

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak. Természetbeni juttatás keretében caffetéria - a vonatkozó jogszabályban meghatározott összegben - jár.

Pályázati feltételek:

 • 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet alapján orvosi asszisztens beosztás betöltésére jogosító: ápoló / szakápoló / asszisztens / szakasszisztens OKJ-s végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Egészségügyi alkalmasság.

                                                   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • háziorvos vagy foglalkozás-egészségügyi tevékenységet ellátó orvos melletti munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megérkezéséig nyilatkozat a büntetlen előéletről
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat adatainak az elbírálás alatt történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2018. január 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Poczok István tű. alezredes nyújt, a 06/82/528-997-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

postai úton             Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                  7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7.

elektronikusan       somogy.human@katved.gov.hu

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. január 12.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ALAPELLÁTÓ ORVOS

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű hivatásos vagy közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9300 Csorna, Bartók Béla utca 1.

Területi Egészségügyi-, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • gyógyító-megelőző alapellátás, foglalkoztatás-egészségügyi tevékenység
 • munkakör betöltéséhez szükséges felvétel előtti és időszakos alkalmassági vizsgálatok végzése
 • egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programokban történő részvétel
 • munkaegészségügyi tevékenység

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései vagy „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló” 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadóak.

SZOLGÁLATI LAKÁS biztosítása megoldható!

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, általános orvosi diploma
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Egészségügyi alkalmasság.

                                                 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakorvosi végzettség (belgyógyász vagy háziorvos vagy foglalkozás-egészségügy vagy honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelem orvostan)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megérkezéséig nyilatkozat a büntetlen előéletről
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat adatainak az elbírálás alatt történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2018. február 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Zsíros Mária tű. alezredes nyújt, a 96/529-534-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

postai úton a

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.

elektronikusan

gyor.human@katved.gov.hu

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. február 9.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére

15 fő részére

a 2017. szeptember  04-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan

A pályázati feltételek

Pályázatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) egységes rendvédelmi moduláris szakképzésben már résztvevő roma származású fiatalok nyújthatnak be. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a)magyar állampolgárság,

b)magyarországi lakóhely,

c)büntetlen előélet,

d)roma származás,

e)hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50 %-át,

f)kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, valamint a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,

g)írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.

 

 A támogatás formája, mértéke

 

A támogatást a BM OKF biztosítja a saját költségvetése terhére. A támogatás összege a tanfolyam (képzés) időtartama alatt egyszeri 20.000 Ft.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2017. december 05-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a humán szolgálatvezető részére papír alapon (s.k. felbontással) megküldeni. A borítékon szerepeljen a pályázat címe.

A pályázat mellékleteként kell benyújtani:

- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],

- a pályázati feltételek f) pontjának megfelelő nyilatkozatot és a g) pontjában meghatározott írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet).

A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat és a KOK vezetői által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje 2017. december 12.

A pályázatot nyert tanulókkal a BM OKF Humán Szolgálat vezetője támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.

Letölthető dokumentumok: 

Pályázati adatlap 2017. II. félév szakképzésre


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére

2017/2018. tanévtől


5 fő részére

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

 1. magyar állampolgárság,
 2. magyarországi lakóhely,
 3. büntetlen előélet,
 4.  roma származás,
 5. hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át,
 6. kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
 7. egészségi és pszichikai alkalmasság, az alkalmasság a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása,
 8. a hivatásos, közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszony írásban történő vállalása,
 9. írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.

A támogatás formája, mértéke

A támogatás a BM OKF saját költségvetése terhére, az alap-, mesterképzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül az 5 legalkalmasabbnak ítélt pályázónak biztosítható. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár. A pályázatot nyert tanulók részére havonta bruttó 5000 Ft összegű folyósítására kerül sor.

Egyéb tudnivalók

 

A pályázatot 2017. december 05-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a humán szolgálatvezető részére papír alapon megküldeni.

 

A pályázat mellékleteként kell benyújtani:

- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],

- a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt,

- a BM OKF által végzendő, a pályázati feltételek g) pontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet),

- a pályázati feltételek h) pontjában meghatározott nyilatkozatot, az i) pontban meghatározott írásbeli hozzájárulást és az f) pontnak megfelelő nyilatkozatot (pályázati adatlap 2. melléklet),

- a hallgatói jogviszony és meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a hallgatói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói leckekönyv másolata).

 

A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

A pályázók egészségi és pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát a hivatásos jogviszony vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a BM OKF végzi el a pályázat elbírálására meghatározott határidő végéig. Az alkalmassági vizsgálat helyéről és idejéről a pályázók értesítést kapnak. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik a BM OKF további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A pályázatokat a BM OKF főigazgatója által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2017. december 12.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.

Pályázati_adatlap_2017-2018_tanév_felsfokú_alapképzés