Pályázataink


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére

15 fő részére

a 2017. szeptember  04-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan

A pályázati feltételek

Pályázatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) egységes rendvédelmi moduláris szakképzésben már résztvevő roma származású fiatalok nyújthatnak be. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a)magyar állampolgárság,

b)magyarországi lakóhely,

c)büntetlen előélet,

d)roma származás,

e)hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50 %-át,

f)kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, valamint a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,

g)írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.

 

 A támogatás formája, mértéke

 

A támogatást a BM OKF biztosítja a saját költségvetése terhére. A támogatás összege a tanfolyam (képzés) időtartama alatt egyszeri 20.000 Ft.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2017. december 05-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a humán szolgálatvezető részére papír alapon (s.k. felbontással) megküldeni. A borítékon szerepeljen a pályázat címe.

A pályázat mellékleteként kell benyújtani:

- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],

- a pályázati feltételek f) pontjának megfelelő nyilatkozatot és a g) pontjában meghatározott írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet).

A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

A pályázatokat a BM OKF Humán Szolgálat és a KOK vezetői által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF Humán Szolgálat vezetője dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje 2017. december 12.

A pályázatot nyert tanulókkal a BM OKF Humán Szolgálat vezetője támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.

Letölthető dokumentumok: 

Pályázati adatlap 2017. II. félév szakképzésre

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére

2017/2018. tanévtől


5 fő részére

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

  1. magyar állampolgárság,
  2. magyarországi lakóhely,
  3. büntetlen előélet,
  4.  roma származás,
  5. hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át,
  6. kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
  7. egészségi és pszichikai alkalmasság, az alkalmasság a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása,
  8. a hivatásos, közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszony írásban történő vállalása,
  9. írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló BM OKF főigazgatói utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, kifogástalan életvitelét és a vele egy háztartásban élők életvitelét, továbbá az esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a BM OKF bármikor megvizsgáltathatja.

A támogatás formája, mértéke

A támogatás a BM OKF saját költségvetése terhére, az alap-, mesterképzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig, a pályázók közül az 5 legalkalmasabbnak ítélt pályázónak biztosítható. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt támogatás nem jár. A pályázatot nyert tanulók részére havonta bruttó 5000 Ft összegű folyósítására kerül sor.

Egyéb tudnivalók

 

A pályázatot 2017. december 05-ig kell a BM OKF Humán Szolgálat postai címére (1903 Budapest Pf.: 314.) a humán szolgálatvezető részére papír alapon megküldeni.

 

A pályázat mellékleteként kell benyújtani:

- a pályázati feltételek a)-e) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat [személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, önkéntes nyilatkozat roma származásról (pályázati adatlap 1. melléklet), hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vagy az egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló dokumentum],

- a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt,

- a BM OKF által végzendő, a pályázati feltételek g) pontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást (pályázati adatlap 2. melléklet),

- a pályázati feltételek h) pontjában meghatározott nyilatkozatot, az i) pontban meghatározott írásbeli hozzájárulást és az f) pontnak megfelelő nyilatkozatot (pályázati adatlap 2. melléklet),

- a hallgatói jogviszony és meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a hallgatói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói leckekönyv másolata).

 

A pályázat elbírálása szempontjából hátrányos helyzetű az a pályázó, aki huszonötödik életévét nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy részére a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, vagy a középfokú tanulmányai során állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű pályázó, akit tartós nevelésbe vettek, vagy akinek törvényes felügyeletét ellátó szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen.

A pályázók egészségi és pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát a hivatásos jogviszony vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a BM OKF végzi el a pályázat elbírálására meghatározott határidő végéig. Az alkalmassági vizsgálat helyéről és idejéről a pályázók értesítést kapnak. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik a BM OKF további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A pályázatokat a BM OKF főigazgatója által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a BM OKF főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2017. december 12.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a +36/20-8200-538-as telefonszámon kérhető.

Pályázati_adatlap_2017-2018_tanév_felsfokú_alapképzés