Panaszok és a közérdekű bejelentések intézésének rendje

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK KIVIZSGÁLÁSÁRÓL

A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), vagy az általa kijelölt területileg illetékes helyi szerve folytatja le a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény), valamint a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás alapján.

 

1. A közérdekű bejelentés, valamint a panasz fogalma

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. (Panasztörvény. 1. § (3) bekezdés).

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. (Panasztörvény. 1. § (2) bekezdés)

 

2. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentés, valamint panasz

Az Igazgatóság – a teljesség igénye nélkül – az alábbi tárgyköröket érintő közérdekű bejelentés, illetve panasz kivizsgálására jogosult:

 • tűzvédelmi,
 • iparbiztonsági,
 • polgári védelmi, vagy
 • vízügyi hatósági jogkör,
 • korrupció,
 • helyi szerv eljárása vagy annak hiánya,
 • személyi állomány tagjával összefüggő beadvány.

 

3. A közérdekű bejelentés, valamint a panasz (a továbbiakban együtt: bejelentés) benyújtásának módja

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni.

 

Írásban:

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Levélcím: 7400 Kaposvár Somssich Pál utca 7.

Központi Telefonszám: (06-82) 528-990

Fax: (06-82) 424-983

E-mail: fbzbtl.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

 

Szóban:

​Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. 322-es iroda

Az ügyfélfogadás rendje szerint:

Hétfő – péntek: 9 - 13 óra között

Az ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban történő ügyintézésre csak az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés alapján van mód.

Munkaszüneti napokon az ügyfélfogadás szünetel.

A szóbeli bejelentésekről Adatlapot veszünk fel, amelynek másodpéldánya az Igazgatóság Ügyfélszolgálatán személyesen átvehető ügyfélfogadási időben.

 

4. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyfélkapcsolati vezetője

Török Sándor tű. alezredes, hivatalvezető

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. 322-es iroda

Hétfő – péntek: 9 - 13 óra között

Telefon: 82/528-994

e-mail: fbzbtl.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

 

5. A bejelentések ügyintézésének menete

 1. A közérdekű bejelentést és panaszt a beérkezéstől számított harminc napon belül elbíráljuk. Ha a bejelentés tárgyában hatáskörrel nem rendelkezünk, úgy azt az eljárásra jogosult szervhez 8 napon belül áttesszük, amelyről a bejelentőt egyidejűleg értesítjük. A bejelentő személyes adatainak továbbításához a bejelentő írásbeli Hozzájáruló Nyilatkozata szükséges.
 2. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatjuk.
 3. Amennyiben szükséges, az Igazgatóság a bejelentőt meghallgathatja. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítjük.
 4. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

 

6. A közérdekű bejelentő, panaszos védelme

 1. A közérdekű bejelentőt, illetve panaszost – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés, illetve panasz megtétele miatt.
 2. A közérdekű bejelentést, illetve panaszt tevő személyes adatai – a következő bekezdésben foglaltakon túlmenően – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.
 3. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

 

Kérjük, hogy az általános jellegű, katasztrófavédelemmel kapcsolatos anyagi-, eljárásjogi és technikai kérdéseit a fbzbtl.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh email címre továbbítva tegye fel!

Közvetlen életveszély esetén kérjük, hogy hívja a 112-es segélyhívó számot!

 

 

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap