Tűzvédelmi oktatásszervezés

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

 

A bejelentéseket a hatóság által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapon (bejelentési adatlap kitöltésével) kell megtenni.

 

Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat.

 

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles adatváltozásként bejelenteni (bejelentési adatlap kitöltésével) a felügyeletet ellátó hatóságnak.

 

A bejelentés és az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

 

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

 

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint:

„5. § (1) Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatósághoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus úton bejelenti

a) oktatás esetén annak pontos helyét, címét, kezdő időpontját év, hónap, nap, óra, perc formában, továbbá annak időtartamát,

b) szakvizsga esetén annak pontos helyét címét, kezdő időpontját év, hó, nap, óra, perc formában,

c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, nyilvántartási számukat és az adott foglalkozási ághoz tartozó szakvizsga bizonyítványuk számát,

d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a felkészítés és a szakvizsgáztatás módját. Online felkészítés és szakvizsgáztatás esetén az oktatásszervező a bejelentésben köteles rögzíteni, hogy a (8) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését hogyan biztosítja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja.

(4) Az e rendeletben előírt feltételek hiányában az oktatást megtartani és a szakvizsgát lefolytatni nem lehet.

(5) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével – bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.

(6) Az oktatásszervező bejelentésében – legfeljebb 3 fő – tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg – az (1) bekezdés c) pont szerinti adatok megadásával –, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesítheti. A helyettesítés esetén az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával előbb az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton bejelenteni a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóságnak.

(8) Különleges jogrend idején az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítést és a szakvizsgáztatást választása szerint online módon is végrehajthatja, ha a résztvevők online jelenlétét és a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésének lehetőségét az oktatás és vizsgáztatás időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A vizsgáztatás során a szakvizsgabizottság tagjai az oktatásszervező által az online vizsgáztatás végrehajtására kialakított helyiségben tartózkodnak.

(9) A szakvizsga gyakorlati része online módon nem hajtható végre."

 

Az oktatásszervező a szakvizsgáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal együtt hat évig megőriz. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket és vizsgaanyagokat a tűzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megőrzéséről.

 

Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban, a letölthető iratminta kitöltésével (elektronikus szerkeszthető formában, kísérőlevélhez mellékelten az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton megküldve tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről.

Kérjük a formátumtól ne térjenek el. A tájékoztatást tehát minden év július 31-ig, valamint január 31-ig kell az oktatásszervezőknek megtennie a június 30-ig és december 31-ig megtartott szakvizsgák vonatkozásában. A tűzvédelmi hatóság a tájékoztatás alapján összesítést készít.

 


Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

http://www.njt.hu/


Letölthető dokumentumok:

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap