Igazgatóhelyettesi Szervezet

Igazgatóhelyettesi Szervezet
Az igazgatóhelyettesi szervezet vezetője az igazgatóhelyettes, aki tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. Az igazgatóhelyettes szolgálati elöljárója a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével a teljes személyi állománynak, az igazgatót távollétében – az igazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül - teljes hatáskörben helyettesíti. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályokban előírt vagy igazgató által átruházott hatósági jogköröket. Feladata az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete. Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása, feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása önkormányzati, társadalmi szervezetekkel.

Megyei Főfelügyelőség
(Tűzoltósági Főfelügyelő, Polgári Védelmi Főfelügyelő, Iparbiztonsági Főfelügyelő)

Tűzoltósági Főfelügyelő
Meghatározza, szakmailag vezeti, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő felügyelőség tevékenységét, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) szakmai működését. Koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén az Igazgatóságra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot. Ellátja a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját. Szervezi a megyei tűzoltósport és szakmai versenyeket. Végzi a műszaki mentő bázisokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálását, irányítja és ellenőrzi a helyi szervek tűzvizsgálati és a tűzvizsgálathoz kapcsolódó szakértői tevékenységét.

Polgári Védelmi Főfelügyelő
Végzi a települések valós kockázati tényezőinek felmérésén alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolási feladatokat, polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatokat, valamint a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat. Koordinálja a elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, ipari szerencsétlenség, civilizációs veszélyek és a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos veszélyeztető hatásokra történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait. Ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat. Területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését, köztük a SOMOGY mentőcsoport felkészítését, tevékenységét. Végrehajtja az Önkéntes Mentőszervezetekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi törvényben rögzített feladatok ellátását. Koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését. Megszervezi a lakosság és a közigazgatási vezetők katasztrófavédelmi felkészítését. Ellátja a köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét. Speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó felsőküszöbös üzemek által veszélyeztetett települések veszélyhelyzeti tervezésével és annak gyakoroltatásával kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a vis maior eljárásban a katasztrófavédelmi szerveket érintő feladatok ellátásában.

Iparbiztonsági Főfelügyelő
Közreműködik a Kat. tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatokban. Végzi az egységes iparbiztonsági hatósági ellenőrzési feladatokat, amelynek keretében irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi kirendeltségek által végzett társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közös hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését. Ellátja a Kat. tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek katasztrófavédelmi engedélyezésével, felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat. Végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat, ellátja az Igazgatóság folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatait. Ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú fogyasztók kijelölési eljárásával kapcsolatos koordinációs és hatósági feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a helyi szervek ez irányú tevékenységét és nyilvántartásait. Végzi a radiológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatait, ellátja a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt nukleáris biztonsággal kapcsolatos szakhatósági feladatokat. Végzi a veszélyes áru szállításának közúti, vízi, vasúti és telephelyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok katasztrófavédelmi szankcionálásával kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat. Végrehajtja, illetve szervezi a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállításával kapcsolatos telephelyi és közúti ellenőrzéseket, valamint részt vesz a társhatóságok által szervezett közös ellenőrzéseken.

Katasztrófavédelmi Mobil Labor
A Iparbiztonsági Főfelügyelő közvetlen alárendeltségében működő Katasztrófavédelmi Mobil Labor a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén a speciális beavatkozói állomány. Feladata a mentesítési feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában. Veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi (ICAO) szállításával kapcsolatos ellenőrzés végrehajtása, balesetek és rendkívüli események kivizsgálása. A felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseinek végzése, bekövetkező balesetek, üzemzavarok körülményeinek kivizsgálása.

Hatósági Osztály
A vonatkozó jogszabályok alapján, valamint BM OKF Főigazgatójának 54/2012. számú intézkedésében meghatározottak szerint végzi és működteti az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységet. A tűzvizsgálati szakterület kivételével gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket. Felügyeli és ellenőrzi a területi szervek megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkáját, irányítja a kirendeltségek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket, a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott I. és II. fokú tűzvédelmi, hatósági jogköröket. Ellátja a hivatásos állománycsoportúak tűzvédelmi szakértői tevékenység engedélyezésével összefüggő jogkörének feladatait, valamint a Somogy MKI hatáskörébe tartozó szakértői feladatokat. a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan hatósági (előírás alapján elektronikus) nyilvántartást vezet, hatósági ellenőrzést végez.


Megyei Főügyeleti Osztály
Megyei Főügyeleti Osztály Működteti a Megyei Főügyeleti (MFŐÜ), Megyei Műveletirányító Ügyeleti (MŰVIR), Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálati (KMSZ) és a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) szolgálatokat és irányítja az alárendelt katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét. Szervezi a MFŐÜ, a MŰVIR, a KMSZ és a KML, valamint a helyi szerveknél híradó ügyeleti szolgálatot ellátók továbbképzését, tematikát készít az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány felkészítési tervéhez.


Megyei Főügyelet
Az osztályvezető közvetlen alárendeltségében működő MFŐÜ az események kezelésére, a jelentési és meghatározott adatszolgáltatási rendszer működtetésére létrehozott műveletirányítási megyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat. Ellátja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét, biztosítja a jelentések megtételének rendjét és teljesíti jelentési kötelezettségeit. Ellátja MVB 24 órás ügyeleti feladatait, kapcsolatot tart a megyei társszervek ügyeleteivel. Kapcsolatot tart a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer diszpécserszolgálatával és végrehajtja a MoLaRi riasztását.

Megyei Műveletirányítási Ügyelet
A Megyei Főügyelet közvetlen alárendeltségében működő Műveletirányítási Ügyelet (MŰVIR) az események kezelésére, a jelentési és meghatározott adatszolgáltatási rendszer működtetésére létrehozott műveletirányítási megyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat. Feladata a megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése. Tűzoltó erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
A KMSZ területi hatáskörrel rendelkező 24/48 órás, készenléti jellegű közvetlenül a megyei főügyeleti osztályvezetőnek alárendelt szolgálat, amely magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat. A káresemények során a KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő önálló tevékenységének megfigyelése, szükség esetén a káreset irányításának átvétele, és annak irányítása. Feladata a tűzoltási, műszaki-mentési szituációs képzések, gyakorlatok szervezése, végrehajtásának ellenőrzése.