Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítve: 2016-08-02
Adatvédelmi szabályzat SMKI

Frissítve: 2022-02-02
1/2022. (I. 27.) BM OKF utasítás

Közzétéve: 2014-08-08
Szervezet

Dátum Megnevezés
2016-08-02
Adatvédelmi szabályzat

A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2014-08-08
Introduction

Közzétéve: 2014-08-08
Bemutatkozás


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2016-08-04
Hatósági ügyek intézése

Frissítve: 2014-08-08
Illetékesség


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítve: 2014-08-08
Nyilvántartások


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítve: 2021-05-05
Biztonságban a Balatonon


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2014-08-08
Hírek


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítve: 2021-05-05
Közérdekű adatok igénylése


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Dátum Megnevezés
2021-05-05
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatok felhasználása

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen szerződés.


közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat (a továbbiakban: közadat) típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás


A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Somogy MKI-nál nincs ilyen megállapodás.


Közzétételi listák

Közzétéve: 2014-08-08
Általános közzétételi lista

Közzétéve: 2014-08-08
Egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2014-08-01
Különös közzétételi lista


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére


Közérdekű statisztika 2020. I. negyedév

Közzétéve: 2020-04-09